اشتراک عادی
۳۰ روزه

 • می‌تونی تو همه آزمون‌ها شرکت کنی
 • سوالات مبهم آزمون‌ها به خوبی برات توضیح داده شده
 • می‌تونی آزمونت رو برای مشاور مورد نظرت ارسال کنی
 • فقط نتیجه و تحلیل بعضی از آزمون‌ها برای شما قابل مشاهده است.
 • شما به اتاق‌های گروه‌درمانی و گفتگو آنلاین دسترسی نخواهید داشت.
 • شما به کتاب‌ها، پادکست‌ها و دوره‌های آموزشی دسترسی نخواهید داشت.

رایگان

رایگان

رایگان

اشتراک نقره‌ای
۶ ماهه

 • می‌تونی تو همه آزمون‌ها شرکت کنی
 • نتیجه و تحلیل همه آزمون‌ها برای شما قابل مشاهده است
 • سوالات مبهم آزمون‌ها به خوبی برات توضیح داده شده
 • می‌تونی آزمونت رو برای مشاور مورد نظرت ارسال کنی
 • شما به اتاق‌های گروه‌درمانی و گفتگو آنلاین دسترسی نخواهید داشت.
 • شما به کتاب‌ها، پادکست‌ها و دوره‌های آموزشی دسترسی نخواهید داشت.

۵۰ هزار تومان

۵۰ هزار تومان

۵۰ هزار تومان

اشتراک طلایی
۶ ماهه

 • می‌تونی تو همه آزمون‌ها شرکت کنی
 • نتیجه و تحلیل همه آزمون‌ها برای شما قابل مشاهده است
 • سوالات مبهم آزمون‌ها به خوبی برات توضیح داده شده
 • می‌تونی آزمونت رو برای مشاور مورد نظرت ارسال کنی
 • شما به اتاق‌های گروه‌درمانی و گفتگو آنلاین دسترسی خواهید داشت.
 • شما به دنیایی از کتاب‌ها، پادکست‌ها و دوره‌های آموزشی دسترسی خواهید داشت.

به زودی

به زودی

به زودی